Clondalkin

Tóm Tắt

Vị trí: Clondalkin, Dublin 22
Loại dự án: Viện Dưỡng Lão & Căn Hộ Có Dịch Vụ Hỗ Trợ
Quy mô: Viện Dưỡng Lão 146 giường & 14 căn hộ dưỡng lão có dịch vụ hỗ trợ
Thời gian khởi công: Tháng 5, 2020
Dự kiến hoàn công: Quý 2, 2023

Tổng chi phí phát triển dự án €34 triệu, chi phí xây dựng €15 triệu, khởi công vào tháng 5/2021, mô hình Viện Dưỡng Lão chất lượng quốc tế với 146 giường, cùng 14 căn hộ có dịch vụ hỗ trợ (1 người ở). Dự án sẽ hoàn công vào Quý 2, 2023.